!
!

Kruksleutel snaarregulateur 4,25 mm.

Catalogus nr.:  2189A008

kruksleutel nr. 8
opwindgat vierkant 4,25 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 4,5 mm.

Catalogus nr.:  2189A009

kruksleutel nr. 9
opwindgat vierkant 4,5 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 4,75 mm.

Catalogus nr.:  2189A010

kruksleutel nr. 10
opwindgat vierkant 4,75 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 5,0 mm.

Catalogus nr.:  2189A011

kruksleutel nr. 11
opwindgat vierkant 5,0 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 5,25 mm.

Catalogus nr.:  2189A012

kruksleutel nr. 12
opwindgat vierkant 5,25 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 5,5 mm.

Catalogus nr.:  2189A013

kruksleutel nr. 13
opwindgat vierkant 5,5 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 5,75 mm.

Catalogus nr.:  2189A014

kruksleutel nr. 14
opwindgat vierkant 5,75 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 6,0 mm.

Catalogus nr.:  2189A015

kruksleutel nr. 15
opwindgat vierkant 6,0 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 6,25 mm.

Catalogus nr.:  2189A016

kruksleutel nr. 16
opwindgat vierkant 6,25 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 6,5 mm.

Catalogus nr.:  2189A017

kruksleutel nr. 17
opwindgat vierkant 6,5 mm.

 

 

 

 

 

Kruksleutel snaarregulateur 6,75 mm.

Catalogus nr.:  2189A018

kruksleutel nr. 18
opwindgat vierkant 6,75 mm.